صورتجلسه شورای موقت کانون های استان

صورتجلسه شورای موقت کانون های استان اصفهان در دفتر آقای سیستانی مورخ 15 مرداد ماه 1396 با محوریت 25 ذی الحجه سال 96 صورتجلسه کمیته معیشتی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان مورخ 1396/01/21 نوزدهمین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/12/04 هجدهمین شورای موقت کانون های استان (مجمع عمومی سالیانه) مورخ 14 بهمن ماه 95 یازدهمین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/07/26 دهمین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/07/14 نهمین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/06/31 هشتمین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/06/27 هفتمین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/06/15 ششمین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/05/02 پنجمین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/04/21 چهارمین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/03/30 دومین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/02/20 اولین صورتجلسه شورای موقت کانون‌های استان مورخ 1395/02/09