هدف از طراحی پورتال پایش چیست؟
هدف از طراحی این پورتال فراهم آوردن بستر الکترونیکی برای تعامل بیشتر با بازنشستگان محترم و خانواده آنان می باشد. لازم به توضیح است که این وب سایت تعاملات غیر رسمی را دنبال می کند و نقش ان با سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت است.